Telefonické objednávky: 0903 442 992

Obchodné podmienky

Zmluvné strany

Predávajúci: AEROTANDEM s.r.o. Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava

Kupujúci: Fyzická, prípadne právnická osoba

Obdarovaný: Osoba, ktorá môže čerpať objednané služby (tovar) na základe kupujúcim darovaného darčekového poukazu.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zabezpečenie realizácie objednaných služieb a dodanie tovaru ponúkaných prostredníctvom stránky www.tandemy.sk

Objednávka

Objednávať je možné prostredníctvom on-line formulára na stránke predávajúceho, e-mailom na adrese tandemy@tandemy.sk , alebo telefonicky na čísle +421 903 442 992. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári, prípadne zaslanie potrebných informácií a fakturačných údajov prostredníctvom emailu, alebo inou formou.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

Dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Dodať darčekový poukaz oprávňujúci zákazníkovi čerpať druh a množstvo služieb v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Zabezpečiť realizáciu druhu a množstva služieb zákazníkovi na základe preukázania sa darčekovým poukazom.

Predávajúci nezodpovedá za:

Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.

Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou objednávajúcim.

Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť. Zaplatiť za služby, resp. tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Kupujúci môže zakúpený darčekový poukaz darovať obdarovanému (obdarovaný musí spĺňať všetky podmienky na realizovanie aktivity). V tom prípade kupujúci stráca nárok na čerpanie objednanej aktivity a tento nárok prechádza na obdarovaného.

Platobné podmienky

Ponukové ceny uvedené na stránke www.tandemy.sk sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Faktúra vystavená na základe objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim je súčasne daňovým dokladom, dodacím a záručným listom. Tovar, darčekový poukaz je možné zaslať Slovenskou poštou. Darčekový poukaz a faktúru je možné zaslať aj emailom.

Kupujúci má možnosť výberu medzi troma spôsobmi úhrady tovaru:

Tovar môže byť zaslaný na dobierku – je zaplatený až po prevzatí na pošte

Úhrada za tovar môže byť zrealizovaná prevodom na účet.

Úhrada za tovar môže byť zrealizovaná platbou v hotovosti.

Dodanie služby, alebo tovaru kupujúcemu, či obdarovanému je možné až po jeho úplnom zaplatení.

Dodanie tovaru, služby

Ak nie je dohodnuté inak , priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 1-2 pracovných dní. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas (1-2 pracovné dni) potrebný na doručenie zásielky na adresu zákazníka.

Rezervácia termínu objednaných služieb a ich realizácia

V prípade objednania služby prostredníctvom stránky www.tandemy.sk bude kupujúcemu vystavený a dodaný darčekový poukaz s menom obdarovaného a názvom aktivity oprávňujúca kupujúceho čerpať objednané služby. Termín čerpania služby je potrebné dohodnúť minimálne 7 dní vopred a potvrdiť telefonicky, alebo emailom. Kupujúci, resp. obdarovaný dá k nahliadnutiu darčekový poukaz realizátorovi aktivity. Realizátor aktivity na základe darčekového poukazu poskytne kupujúcemu, resp. obdarovanému objednanú službu. Rezervácia termínu nie je záväzná a je možné ju meniť. Doba platnosti darčekovej poukážky je 1 rok od jej vystavenia . V tomto období je kupujúci, resp. obdarovaný oprávnený čerpať objednané služby. Na požiadanie je možné platnosť darčekového poukazu bezplatne predĺžiť.

V prípade, že kupujúci mal záujem o čerpanie poukazu v dohodnutom období a samotné zrealizovanie nebolo z technických príčin možné, má zákazník nárok na bezplatné preloženie termínu.

Odstúpenie od zmluvy

V zmysle § 9 a nasl. Zákona 108/2000 Z.z. je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 kalendárnych dní od dodania tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. Toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy je nutné zaslať spolu s tovarom, darčekovým poukazom, dokladom o jeho kúpe a číslom účtu, na ktorý má byť vrátená suma poukázaná.

Predávajúci je povinný vrátiť plnú sumu za tovar do 10 kalendárnych dní od doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s tovarom.

Aj v prípade, že kupujúci chce od zmluvy odstúpiť po uplynutí 7 dní od doručenia, platia podmienky uvedené vyššie, žiadne storno poplatky nebudú účtované.

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia zmluvných povinností kupujúcim, resp. v prípade nemožnosti realizácie objednanej služby zo strany externého dodávateľa.

Ochrana osobných údajov zákazníka

Predávajúci zhromažďuje poskytnuté osobné údaje kupujúceho a obdarovanej osoby výhradne za účelom riadneho vybavenia objednávky a za účelom poskytnutia informácií k objednanému tovaru a službám.